Cosmetica y Belleza S.L.

C/ Laguna del Marquesado, 43 -E.
28021. Madrid. Španielsko

N.I.F.: B80101207

Telefón: 91 797 32 04
E-mail: cosbell@cosbell-sl.com

Nápis 1. čísla listu: M-26567, folio 7, tome 1428, general Book of Companies of the Mercantile Register of Madrid k 5. septembru 1991.

Úradník pre ochranu údajov

Majiteľ je zodpovedný za osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom navigácie a používania tejto webovej stránky v súlade s požiadavkami stanovenými NARIADENÍM (EÚ) 2016/679 týkajúcim sa ochrany údajov fyzických osôb, ako aj v súlade s k zákonu 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSI-CE).

Používaním tejto webovej stránky chápeme, že ste si prečítali a porozumeli informáciám prezentovaným v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.

Zásady ochrany údajov

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje zásadu aktívnej zodpovednosti, neustále aktualizuje a podporuje neustále zlepšovanie systému ochrany údajov v súlade s platnými právnymi požiadavkami, pričom vo všetkých prípadoch zaručuje:

  • rešpektovanie základných slobôd a práv fyzických osôb
  • že údaje sa spracúvajú zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom
  • že spracúvané údaje sú presné, primerané, relevantné a obmedzené vo vzťahu k účelom, na ktoré sa zhromažďujú
  • že účely, na ktoré sa zhromažďujú, sú explicitné a legitímne a že sa s nimi nezaobchádza spôsobom nezlučiteľným s uvedenými účelmi

Účelom tohto dokumentu je informovať používateľov o tom, čo robíme s ich osobnými údajmi, ako ich zhromažďujeme, na čo sa používajú, o právach, ktoré im pomáhajú, ako aj o všetkých potrebných právnych informáciách ustanovených súčasnými predpismi.

Zhromaždené údaje, účel a zákonnosť

Spracúvané osobné údaje sú tie, ktoré používatelia poskytli prostredníctvom formulárov dostupných na tejto webovej stránke a predstavujú minimum potrebné na to, aby bolo možné:

  • posielať vám informácie o našich produktoch/službách
  • odpovedajte na otázky.
  • vybavovanie sťažností a akékoľvek iné riadenie vyplývajúce z poskytovania služby vykonávané prostredníctvom tejto webovej stránky.

Tieto účely sú založené na právnych princípoch spracovania údajov zhromaždených podľa súčasných predpisov: na splnenie zákonných povinností, na oprávnený záujem a na súhlas používateľov.

Webové formuláre

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom kontaktného webového formulára sa používajú na zodpovedanie akéhokoľvek dotazu, ktorý používateľ prostredníctvom neho zadá.

Spracovanie údajov je oprávnené na základe súhlasu, ktorý nám udeľujete výslovným prijatím podmienok spracovania informovaných prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov.

Príjemcovia údajov

Osobné údaje získané prostredníctvom webových formulárov sa zaznamenávajú a uchovávajú na elektronických médiách, ktoré kontroluje a kontroluje správca údajov.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou, že na uvedené poskytovanie údajov sa vzťahuje zákonná povinnosť.

V prípadoch, v ktorých sa na oznamovanie údajov tretím stranám nevzťahujú právne základy stanovené v predchádzajúcej časti, sa oznamovanie údajov iným príjemcom uskutoční len vtedy, ak používateľ dal svoj výslovný súhlas.

Dodržiavajú sa prísne kritériá na výber spracovateľov údajov a zmluvný záväzok s každým z nich dodržiavať a presadzovať stanovené povinnosti týkajúce sa ochrany údajov.

V prípade, že dôjde k medzinárodným prenosom údajov, COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L zaručí, že prenos vašich osobných údajov sa uskutoční v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov a najmä, že sa uplatnia zmluvné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné technické a organizačné ustanovenia, ako sú štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov našej organizácie získate, ak si ich vyžiadate e-mailom: info@freihaut.com.

Technické a organizačné opatrenia na ochranu údajov

Podpory majú potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zaručujú dôvernosť a uchovávanie osobných údajov získaných prostredníctvom webovej stránky.

Osobné údaje zhromaždené z webovej stránky sa spracúvajú pomocou protokolu HTML s platným certifikátom SSL.

Zamestnanci zapojení do operácií spracovania údajov: prístup, úprava, vymazanie atď. sú kvalifikovaní, vyškolení a zaviazaní dodržiavať tieto zásady ochrany údajov.

Uchovávanie údajov

Osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára budú uchovávané počas doby nevyhnutnej na odpoveď na vznesenú požiadavku/dotaz.

Osobné údaje získané prostredníctvom objednávkového formulára budú uchovávané po dobu trvania zmluvného a/alebo obchodného vzťahu s vami alebo pokiaľ neuplatníte svoje právo na vymazanie, zrušenie a/alebo obmedzenie spracovania vaše údaje.

Po uplynutí zmluvného vzťahu ponecháme informácie riadne zablokované bez toho, aby sme ich použili, pokiaľ to môže byť potrebné na uplatnenie alebo obranu nárokov alebo môže vzniknúť určitý druh súdnej, právnej alebo zmluvnej zodpovednosti od jej liečby, ktorej sa treba venovať a pre ktorú je nevyhnutná jej rekonvalescencia.

Ak ste výslovne súhlasili so zasielaním obchodných informácií, budeme uchovávať vaše kontaktné údaje, kým nás nebudete informovať o svojom rozhodnutí zrušiť uvedené obchodné zasielanie.

Informácie o existencii automatizovaných rozhodnutí (vrátane profilovania)

Za normálnych okolností nerobíme automatické rozhodnutia, ale keď tak urobíme, dáme jasne najavo, že sa robí tento typ rozhodnutia. COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L však obsahuje niekoľko sekcií venovaných personalizácii služieb s cieľom zobrazovať personalizovanú reklamu pri vstupe na jej webovú stránku a tiež posielať personalizovanú komunikáciu.

COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L si uvedomuje možnosť vytvárania profilov na zlepšenie ponuky produktov alebo personalizáciu zasielania komerčných ponúk alebo poskytovanie personalizovanejšieho zaobchádzania klientovi.

Námietka proti spracovaniu údajov na reklamné účely

Ak ste udelili súhlas na to, aby boli vaše údaje použité na reklamné účely a nechcete naďalej dostávať reklamy, môžete udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mail zodpovednej osoby info@freihaut. com.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Informácie obsiahnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie môžeme upraviť, keď to považujeme za vhodné. Ak tak urobíme, upozorníme vás na to rôznymi spôsobmi prostredníctvom platformy (napríklad prostredníctvom bannera, vyskakovacieho okna alebo oznámenia push), alebo vám to oznámime aj na vašu e-mailovú adresu, keď bude predmetná zmena významná. pre vaše súkromie, aby ste mohli skontrolovať zmeny, vyhodnotiť ich a prípadne sa postaviť proti akejkoľvek službe alebo funkcii alebo sa z nej odhlásiť. V každom prípade vám odporúčame, aby ste si z času na čas prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie pre prípad, že dôjde k malým zmenám alebo ak zavedieme akékoľvek interaktívne vylepšenia.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Duševné a priemyselné vlastníctvo

Dizajn portálu a jeho zdrojové kódy, ako aj logá, značky a iné rozlišovacie znaky, ktoré sa na ňom vyskytujú, patria spoločnosti COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L. a sú chránené príslušnými právami duševného a priemyselného vlastníctva.

Zodpovednosť za obsah

COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L nezodpovedá za zákonnosť iných webových stránok tretích strán, z ktorých je prístup na portál. Nezodpovedá ani za zákonnosť webových stránok iných tretích strán, ktoré môžu byť prepojené alebo prepojené z tohto portálu.

COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L nezodpovedá za použitie informácií zverejnených na portáli tretími stranami, ani za žiadne utrpené škody alebo ekonomické straty, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobujú alebo môžu spôsobiť ekonomické škody, materiály alebo údaje spôsobené použitím uvedených informácií.

Prehrávanie obsahu

Na základe ustanovení zákona o duševnom vlastníctve je reprodukcia, distribúcia a verejná komunikácia celého alebo časti obsahu tejto webovej stránky výslovne zakázaná na komerčné účely na akomkoľvek médiu a akýmikoľvek prostriedkami. autorizáciu COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L.

Uplatniteľné právo

COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L si vyhradzuje právo podať občianskoprávne alebo trestnoprávne žaloby, ktoré považuje za nevyhnutné pre nesprávne používanie webovej stránky a obsahu alebo pre nedodržanie týchto podmienok.

Vzťah medzi používateľom a spoločnosťou COSMETICA Y BELLEZA J.JIMENEZ S.L sa bude riadiť predpismi platnými a platnými na území štátu. Ak vznikne v súvislosti s výkladom a/alebo aplikáciou týchto podmienok akákoľvek kontroverzia, zmluvné strany predložia spory bežnej jurisdikcii príslušným sudcom a súdom v súlade so zákonom.

Rovnako vás informujeme, že má bezplatný postup mimosúdneho riešenia sporov prístupný všetkým občanom, ide o online platformu na riešenie sporov Európskej únie, ktorá je prístupná cez nasledujúci odkaz https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show .

Súbory cookie

V prípade používania technológie „cookie“ na webovej stránke existuje špecifická sekcia, ktorá vás informuje o jej existencii, ako aj o pravidlách jej používania. Pozrite si časť „Zásady používania súborov cookie“.

V opačnom prípade sa navigačné súbory cookie nepoužívajú.

Osobné údaje neplnoletých

Táto webová stránka nie je zameraná na neplnoletých používateľov. Ak ste maloletý, nepokúšajte sa registrovať ako používateľ. Ak zistíme, že sme omylom získali osobné údaje od neplnoletej osoby, tieto informácie čo najskôr vymažeme.

Uplatňovanie práv na ochranu údajov

V súlade s právami vyplývajúcimi zo súčasných predpisov o ochrane osobných údajov môže používateľ uplatniť právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovania, vymazanie, prenosnosť a námietku proti spracovaniu svojich údajov tak, že svoju žiadosť nasmeruje na na uvedenú poštovú adresu alebo na e-mail info@freihaut.com.

Ak chcete uplatniť svoje práva, musíte sa identifikovať predložením svojho ID.

V prípade akejkoľvek reklamácie sa môžete obrátiť na rovnakú e-mailovú adresu, ako je uvedená. Môžete tiež kontaktovať španielsky úrad na ochranu údajov: www.aepd.es